„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Poradenství

Poradenství při sestavování krizového managementu

V rámci této služby hledáme nejvhodnější výběr kalkulačních jednic, tak aby účetnictví podávalo, co nejvěrnější obraz majetku účetní jednotky.

Podniková krize je standardním jevem každého systému, založeném na volné obchodní soutěži. Důležitým momentem je včasné odhalení nepříznivých trendů a rychlý zásah do strategie tak, aby se opět upevnila ztracená konkurenceschopnost a nastartoval růst. Problémem malých a středních podniků je dlouhodobá nepřipravenost a chybějící plán, jakým způsobem krizi zvládnout.

Pokud krize podniku nastane, je nutné co nejrychleji nastartovat změnu nepříznivého trendu. Je nezbytné provést následující kroky:

a)   Analýza výchozího stavu
V této fázi je nezbytné co nejpřesněji zmapovat výchozí situaci podniku, navrhnout účinná opatření a postup při jejich aplikaci

b)   Zastavení nepříznivého trendu
Vhodnými operativními zásahy musíme provést taková opatření, která v co nejkratší době zajistí zastavení nepříznivého trendu. V této fázi je také dobré připravovat formulaci nové dlouhodobé strategie.

c)   Dílčí hodnocení
V krizovém období nabývají na významu controllingové aktivity, které vyhodnocují dosažené cíle, porovnávají s plánem a navrhují korekce a opatření. Dílčí hodnocení je přínosné realizovat v krátkých časových intervalech podle povahy podniku (týden, měsíc).

d)   Restrukturalizace
Zde tvoříme střednědobou a dlouhodobou strategii tak, aby byla zajištěna stabilita a prosperita podniku.

Včasný zásah na základě odborné analýzy obvykle může firmu ozdravit a zabránit krizovému scénáři.