„Díky naší práci se můžete naplno
věnovat vlastnímu businessu.”

Účetnictví je základním informačním pilířem každé společnosti, formou sestavených finančních výstupů zobrazuje její „věrný a poctivý obraz“ a zároveň informuje vlastníky za pomocí finančních ukazatelů o jejím finančním zdraví...

Statutární (povinný) audit, nepovinný audit a prověrky

Auditorské služby

Audit projektů

Audit projektů, financovaných z prostředků Evropské unie nebo ministerstev České republiky, provádíme podle podmínek stanovených pro příjemce dotace v právním aktu neboli v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V rámci auditu projektů ověřujeme, zda:

  • v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence
  • byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje
  • vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami stanovených v právním aktu
  • případné příjmy projektu byly zaúčtovány v souladu s českými účetnímu předpisy a byly vykázány v oddělené analytické evidenci
  • veřejné zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-li příjemce dotace veřejným zadavatelem
  • předmět dotace odpovídal schválenému plnění (je splněn účel, na který byla dotace poskytnuta)
  • dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu (monitorovací indikátory, archivace dokumentace aj.)

U větších projektů považujeme za vhodné navázat spolupráci co nejdříve, abychom včas prověřili nastavení sledování způsobilých výdajů, a předešli tak pozdějším problémům.